REGULAMIN SPRZEDAŻY PROKLIKANEGO NEWSLETTERA

logo proklikanego newslettera

Cześć, tu Klaudia!

Ten dokument, to Regulamin mojego PROklikanego Newslettera i powstał on z myślą o Tobie. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania PROklikanego Newslettera, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz dołączyć do Newslettera PRO, jakie są wymagania, żeby stać się częścią społeczności, jak wygląda procedura zawarcia i odstąpienia od umowy oraz w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.  

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw – niezależnie od tego, czy jesteś Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach konsumenta czy Przedsiębiorcą. To co, zapraszam do lektury!

A w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@paniodklikania.pl.

PS. Poniższy spis treści jest interaktywny. Wystarczy, że klikniesz i przeniesie Cię do odpowiedniej sekcji.

§ 1. WPROWADZENIE
§ 2. DEFINICJE
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§ 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI PROKLIKANEGO NEWSLETTERA
§ 7. DANE OSOBOWE ORAZ PLIKI COOKIES
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wprowadzenie

Do newslettera możesz się zapisać na platformie internetowej dostępnej pod adresem https://www.mailingr.co/c/proklikany-newsletter-vTxZ prowadzonej przez MailingR sp. z o. o. Naddnieprzańska 24A 03-980 Warsaw, Poland, który udostępnia swoje oprogramowanie do prowadzenia płatnej wersji newslettera.

Niniejszy Regulamin stosuje się do przesyłania i udostępniania wszelakich treści i usług cyfrowych w obrębie PROklikanego Newslettera , które jako Administrator świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem platformy MailingR, a następnie programu do wysyłki newslettera – Mailerlite.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze mną poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres: kontakt@paniodklikania.pl

Definicje

a) Administrator Danych Osobowych (to właśnie ja, Łapa) – właścicielka PROklikanego Newslettera oraz osoba, która będzie do Ciebie pisać Newsletter

b) Subskrybent (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje subskrypcji lub zakupu na czas określony w ofercie dostępu do PROklikanego Newslettera ; to oznacza, że Użytkownikiem, korzystającym z treści wysyłanych w moim PRONewsletterze mogą być następujące podmioty:

 • Przedsiębiorca – Subskrybent PRONewslettera, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konsument – Subskrybent PRONewslettera , który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) Platforma internetowa – strona internetowa pod którą prowadzę mój PROklikany Newsletter, działająca w domenie www.mailingr.com;

d) Regulamin PRONewslettera– niniejszy regulamin mojego PRONewslettera,

e) PROklikany Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości i materiałów z zakresu e-mail marketingu oraz wordpressa w zamian za cenę;

f) Strona zakupowa PROklikanego Newslettera – dostępna TUTAJ strona, umożliwiająca zakup subskrypcji PROklikanego Newslettera;

g) Subskrypcja PRONewslettera – opłata za korzystanie przez Subskrybenta z dostępu do wiadomości wysyłanych za pośrednictwem PRONewslettera; Subskrypcja odnawia się automatycznie, na czas określony w wybranym przez Użytkownika wariancie;

h) Okres rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu, objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas oznaczony , w którym Subskrybent posiada dostęp do materiałów i innych treści związanych z e-mail marketingiem oraz wordpressem, udostępnionych mu w ramach wybranego wariantu cenowego, za który to okres jest zobowiązany uiścić ustaloną cenę;

i) Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:

 • usług lub treści cyfrowych, co dotyczy informacji oraz elementów przesyłanym w trakcie subskrypcji PROklikanego Newslettera

j) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

k) Formularz reklamacyjny – dokument umożliwiający złożenie reklamacji

l) Treść cyfrowa – dane i elementy wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej

m) Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych

ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

 1. Jeżeli chcesz korzystać z subskrypcji mojego PROklikanego Newslettera to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami
 2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach subskrypcji mojego PROklikanego Newslettera powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 3. Korzystanie z subskrypcji PROklikanego Newslettera, którą Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą w zakresie e-mail marketingu i wordpressa oraz stworzenie zaufanej społeczności, którą łączy ten fantastyczny, poklikany vibe. Dlatego też, Twoim obowiązkiem podczas rejestracji (zakupu) za pomocą strony sprzedażowej jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojego PROklikanego Newslettera), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w ramach PROklikanego Newslettera, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.  
 6. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojego PROklikanego Newslettera powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office),
 • standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail. 

12. Mój PROklikany Newsletter możesz czytać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadcząc swoje usługi zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni

Rejestracja i prowadzenie Konta na Platformie MailngR

 1. W ramach Platformy MailingR możesz bezpłatnie założyć i zarejestrować swoje indywidualne Konto Użytkownika. 
 2. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Platformy, konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – po prostu napisz do mnie na adres: kontakt@paniodklikania.pl.

Proces rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

3. Podczas wypełniania Formularza zakupowego poproszę Cię o podanie następujących danych:
b) imię i nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) możesz podać także dodatkowe informacje, co zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. 

4. Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem adresu e-mail oraz Hasła.

5. Po dołączeniu do grona mojej PROklikanej społeczności, będziesz miała/miał możliwość uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje, widoczne w Twoim panelu Użytkownika, takie jak np. swój awatar, telefon kontaktowy czy dane Twojej firmy (pełna nazwa Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON). Pamiętaj, że masz możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

6. Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawierasz za pośrednictwem Platformy MailingR obowiązuje przez czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Konto Użytkownika i wysłanie prośby o usunięcie Konta za pomocą dedykowanego przycisku. Po dokonaniu powyższych czynności, Twoje Konto zostanie niezwłocznie usunięte (o czym możesz zostać poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail), wraz ze wszystkimi Twoimi danymi. Jednocześnie stracisz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych w PROkikanym Newsletterze, które są dostępne po zalogowaniu. 

7. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, możliwe jest ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem danych dostępowych użytych poprzednio.

8. Jako Administrator Danych Osobowych zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta w kilku przypadkach. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, których mam nadzieję nie doświadczymy. Jeżeli jednak:

a) jako Użytkownik naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) powezmę uzasadnione i wiarygodne informacje co do tego, że umieszczasz na Platformie treści, które są w szczególności: 

 • nieprawdziwe, 
 • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
 • naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy innych Użytkowników,
 • naruszają moje dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy,

c) wykorzystujesz oferowane przeze mnie materiały niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d) naruszasz warunki licencyjne dla zakupionych subskrypcji,

e) usuniesz adres poczty elektronicznej e-mail ze swojego Konta,

– zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta.

9. O usunięciu Konta w związku z którąkolwiek z sytuacji określonych powyżej zostaniesz przeze mnie poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia Konta. W przypadku usunięcia przez Ciebie ze swojego Konta informacji kontaktowych (telefon i adres poczty elektronicznej e-mail), poinformowanie takie nie będzie jednak technicznie możliwe. 

10. W przypadku usunięcia Konta (niezależnie czy procedura usunięcia została zainicjowana przez Ciebie czy to ja usunęłam Twoje Konto w związku z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 8. powyżej), wszystkie zamieszczone przez Ciebie informacje zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również utraty dostępu do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na mojej Platformie, które są dostępne po zalogowaniu.

Płatności 

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji, a także w podsumowaniu swojego Zamówienia
 2. Składając zamówienie na Platformie internetowej, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Stripe. Płatności internetowe dokonywane on-line kartą płatniczą (Visa, American Express, Mastercard) za pośrednictwem Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem platformy Stripe dostępnej pod adresem www.stripe.com i wykorzystywanej przez firmę Stripe Inc.,

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Proces składania Zamówienia i jednoczesnej rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

1. wybierz interesujący Cię wariant z mojej oferty, a następnie wypełnij Formularz zakupowy dostępny na tej samej stronie. W tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej e-mail,

2. Potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego wariantu zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy Tobą a Panią od Klikania traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do Materriałów przesyłanych w ramach PROKlikanego Newslettera;

3. Po wykonaniu powyższych czynności, Twoje Konto jest w pełni aktywne i funkcjonalne.

Wariant miesięczny, 3-miesięczny i roczny (subskrypcja cykliczna)

Po zakupie Subskrypcja aktywuje się automatycznie i będzie działała aż do momentu złożenia Twojej rezygnacji – oznacza to, że wariant miesięczny jest cyklicznie przedłużany na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy lub roku, w zależności od wybranego wariantu. Tym samym, jeżeli nie zrezygnujesz z korzystania z PROklikanego Newslettera przed datą rozliczenia (data każdorazowego odnowienia Subskrypcji widoczna jest na Twoim Koncie), upoważniasz mnie do pobrania opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy.

Wariant miesięczny, 3-miesięczny i roczny (subskrypcja jednorazowa)

W przypadku wyboru Subskrypcji jednorazowej, po upływie Okresu rozliczeniowego następuje wygaszenie usługi (dalsze opłaty nie są pobierane). Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z korzystania z PROklikanego Newslettera wcześniej – uiszczone już opłaty nie będą zwracane.

W każdym czasie możesz wypowiedzieć Umowę dotyczącą zakupionego wariantu i zrezygnować z korzystania z PROklikanego Nerwslettera przy zachowaniu prawa do korzystania z materiałów aż do zakończenia bieżącego Okresu rozliczeniowego. Możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Konta i anulowania subskrypcji. Po dokonaniu powyższych czynności, status zmieni się na „anulowano” a Twoje Konto będzie nadal aktywne do końca opłaconego okresu. Od momentu kliknięcia przycisku „anuluj” żadna opłata nie zostanie pobrana.

W przypadku anulacji subskrypcji, możliwe jest ponowne zalogowanie oraz ponowny zakup subskrypcji  z wykorzystaniem użytych poprzednio, tych samych danych do logowania.

Opłaty za korzystanie z PROklikanego Newslettera w ramach Subskrypcji wybranego przez Ciebie wariantu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności.

W ramach promocji PROklikanego Newslettera mogę organizować różne Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych. O zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej.

Jeżeli będziesz zalegała/zalegał w płatności (np. z powodu braku środków lub upływu ważności Twojej karty płatniczej), dostęp do PROklikanego Newslettera zostanie natychmiast zablokowany. Twój dostęp może zostać zablokowany także w sytuacji, kiedy podasz błędne informacje dotyczące płatności (np. błędny numer karty płatniczej).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI POKLIKANEGO NEWSLETTERA

 1. W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję subskrybcji Poklikanego Newslettera w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: Proximus Gradus Sp. Z o.o., ul. Dworcowa 4a, 62-020 Swarzędz
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@paniodklikania.pl.

3. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej): 

 • Twoje dane (imię i adres email),
 • opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z odczytaniem Newslettera)
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania

4. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

7. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Dane osobowe oraz pliki cookies

 1. Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Platformy internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

POstanowienia końcowe

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z subskrypcji PROklikanego Newslettera spowodowanych serwisem technicznympracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać subskrypcję PROklikanego Newslettera do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, w szczególności:
  a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera,
  b) czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usługi subskrypcji PROklikanego Newslettera.
 3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Platformy informacji o zmianie Regulaminu Newslettera wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli zostałeś subskrybentem mojego PROklikanego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu Newslettera – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail lub po prostu zakończ subskrypcję.
 4. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie Newslettera zmian estetycznych i porządkowycheliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu Newslettera, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Spokojnie, pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Subskrybenta – przed wprowadzeniem tychże zmian.
 6. Mam nadzieję, że w toku Naszej współpracy i całej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

9. Integralną część niniejszego Regulaminu Newslettera stanowią takie dokumenty jak:

Polityka prywatności,

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 roku.