REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

PANI OD KLIKANIA

cropped Kopia grafiki posty 10

Cześć, tu Klaudia!

Ten dokument, to Regulamin mojego miejsca w sieci i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy czytasz i komentujesz wpisy, jakie udostępniam na swoim Blogu, składasz Zamówienia w moim Sklepie internetowym czy po prostu… chcesz zapoznać się z moją ofertą i trochę się tu rozgościć. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Platformy internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz korzystać z Platformy, jakie Produkty oferuję, w jaki sposób możesz złożyć Zamówienie, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniam, w jaki sposób otrzymujesz dostęp do zakupionych Produktów, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.  

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw – niezależnie od tego, czy jesteś Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach konsumenta czy Przedsiębiorcą. To co, zapraszam do lektury!

A w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@paniodklikania.pl lub numerem telefonu 730111588. 

§ 1. WPROWADZENIE
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z MOJEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ
§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§ 5. PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH MOJEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ
§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA
§ 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE
§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH LUB TREŚCI CYFROWYCH (NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)
§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 11. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
§ 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 15. OPINIE
§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. WPROWADZENIE

Platforma internetowa dostępna pod adresem www.paniodklikania.pl prowadzona jest przez Klaudię Łapę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pani od Klikania Klaudia Łapa z zakładem głównym pod adresem: ul. Dworcowa 4A, 62 – 020 Swarzędz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 maja 2017 roku, NIP: 6252431814, REGON: 367169499.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umów i usług, które jako Administrator świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Platformy internetowej www.paniodklikania.pl. 

Definicje:

a) Administrator (to właśnie ja, Łapa) – właścicielka domeny zarządzająca Platformą internetową, która jest dostępna pod adresem www.paniodklikania.pl;

b) Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z usług, które świadczę drogą elektroniczną; to oznacza, że Użytkownikiem mojej Platformy mogą być następujące podmioty:

 • Przedsiębiorca – Użytkownik Platformy, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konsument – Użytkownik Platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) Platforma internetowa – strona internetowa pod którą prowadzę moją Platformę internetową, działająca w domenie www.paniodklikania.pl;

d) Regulamin – niniejszy regulamin mojej Platformy, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w moim systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane;

f) Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności dotyczy to danych do logowania się do Konta);

g) Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością (m.in. informacji na temat technicznej strony biznesu, informacji o nowych artykułach na moim Blogu, o moich Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojej Platformy, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o LIVE’ach, wyzwaniach newsletterowych, mini-webinarach z okazji premiery nowych Produktów i usług, prowadzonych przeze mnie kampaniach edukacyjnych, a także informacji o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z Panią od Klikania);

h) Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty lub usługi z mojej oferty, który nie łączy się z innymi promocjami;

i) Produkt – oznacza prezentowany na mojej Platformie internetowej produkt elektroniczny, treść cyfrową lub usługę, do których dostęp ma charakter czasowy lub nieograniczony czasowo – zgodnie z informacją wskazaną w opisie każdego z prezentowanych na mojej Platformie Produktów; Produkty dostępne na Platformie obejmują: eBooki, Webinary, Kursy on-line, e-Vouchery, Konsultacje indywidualne on-line, Automatyzacje Newsletterowe, Audyty Newslettera wraz z wdrożeniem zmian, Edycję i dostosowanie maili transakcyjnych, a także Usługi indywidualne i Usługi szablonowe (szczegółowy opis poszczególnych Produktów znajduje się w § 5 Regulaminu);

j) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,

k) Dowód zakupu – faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

l) Formularz rejestracji – dostępny na Platformie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

m) Formularz zamówienia – dostępny na Platformie formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta (dotyczy wyłącznie Produktów, których zakup nie wymaga posiadania Konta na mojej Platformie, np. eBooka, e-Vouchera, Automatyzacji Newsletterowych, Audytu Newslettera wraz z wdrożeniem zmian, Edycji i dostosowania maili transakcyjnych, Usługi szablonowej czy Konsultacji indywidualnej on-line); z uwagi na charakter pozostałych świadczonych przeze mnie usług oraz dostępnych Produktów (np. dostęp do Webinaru czy Kursu on-line), tylko założenie Konta umożliwi Ci korzystanie z Produktów oraz podjęcie działań pozwalających w pełni wykorzystać potencjał mojej Platformy,

n) Zamówienie   oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) z Administratorem;

o) Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:

 • produktów elektronicznych lub treści cyfrowych, co dotyczy zakupu eBooka, e-Vouchera, dostępu do Webinarów oraz Kursów on-line (umowa o dostarczanie treści cyfrowych); treści, o których tu mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności oraz materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym,
 • usług on-line, co dotyczy zakupu Konsultacji indywidualnych on-line, Automatyzacji Newsletterowych, Audytu Newslettera wraz z wdrożeniem zmian, Audytów Strony www, a także Usług szablonowych (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

– za określoną zapłatą;

 • usług on-line w zakresie prowadzenia Konta, udostępnienia prowadzonego przeze mnie Bloga, wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów mojego poklikanego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną opisana szczegółowo w Regulaminie Newslettera), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;

p) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

q) Umowa współpracy – umowa, którą zawieramy poza moją Platformą internetową, w dowolnym zakresie, zgodnie z zasadą swobody umów zawartą w art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w przypadku, kiedy zdecydujesz się na skorzystanie z Usług indywidualnych

r) Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu mojej Platformy internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8. lub § 9.;

s) Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu mojej Platformy internetowej dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 10.

Usługi jakie świadczę dla Ciebie w ramach mojej Platformy internetowej, to:

 1. przede wszystkim masz niepowtarzalną możliwość dołączenia do grona mojej poklikanej społeczności, co wiąże się z:
  a) możliwością rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta,

   

  • dla użytkowników niezarejestrowanych, moja Platforma jest dostępna w ograniczonym zakresie – możesz jedynie: 
   • przeglądać moją Platformę, w tym m.in. przeglądać oferowane przeze mnie Produkty i świadczone usługi,
   • zapoznać się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Platformy internetowej: Regulaminem sprzedaży, Regulaminem Newslettera, Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies,
   • dokonywania zakupu wybranych usług z mojej oferty, które nie wymagają założenia Konta:
    • Konsultacji indywidualnych on-line,
    • Automatyzacji Newsletterowych,
    • Audytów Newslettera wraz z wdrożeniem zmian, Audyt ów strony www
    • Usług szablonowych, związanych ze stworzeniem Twojej strony internetowej według wybranego motywu, który możesz samodzielnie uzupełnić swoimi treściami,

– których szczegółowy opis znajduje się w § 5 Regulaminu,

 • korzystać z mojego Bloga i:
  • przeglądać zamieszczone przeze mnie wpisy, artykuły, wideo i inne materiały,
 • udostępniać w swoich mediach społecznościowych materiały zamieszczone na moim Blogu z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek,
  • skorzystać z Formularza rejestracyjnego,
  • skorzystać z Formularza zamówienia,
  • skorzystać z Formularza kontaktowego i wysłać do mnie zapytanie,
  • zapisać się do mojego poklikanego Newslettera,

b) korzystaniem – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na mojej Platformie – ze wszystkich dostępnych usług, w tym m.in. możliwość:

  • dokonania zakupu wybranego Produktu z mojej oferty, do którego korzystania niezbędne jest Konto, w szczególności:
   • Kursów on-line,
   • Webinarów,
   • eBooków,

– których szczegółowy opis znajduje się w § 5 Regulaminu,

  • uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje,
  • wyszukiwania i tworzenia list życzeń w zakresie wszystkich ulubionych Produktów i usług, 
  • zamieszczania opinii i wystawiania ocen zamówionych Produktów lub usług,
  • wystawienia Certyfikatu ukończenia Kursu-on line (po jego zrealizowaniu) lub Certyfikatu uczestnictwa w Webinarze;

2. wypełnianie Formularzy udostępnianych na stronie internetowej mojej Platformy, w tym Formularza kontaktowego, który m.in. umożliwia wysłanie zapytania dotyczącego:

a) Usług indywidualnych związanych ze stworzeniem Twojej strony internetowej, platformy kursowej, sklepu internetowego, serwisu internetowego czy po prostu wyjątkowej strony wizytówkowej,

b) Usług indywidualnych związanych ze stworzeniem aplikacji z opcją udostępnienia do GooglePlay lub AppStore, bądź aplikacji dedykowanej (np. bazodanowej wewnętrznej),

c) jakiegokolwiek innego zapytania kontaktowego;

3. subskrypcja Newslettera (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować – Regulamin Newslettera); 

4. w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że usługi świadczę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej mojej Platformy dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Platformy internetowej otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta lub zakup wybranego Produktu lub usługi.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z MOJEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ 

 1. Jeżeli chcesz korzystać z mojej Platformy internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 
 2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojej Platformy powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 3. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Na mojej Platformie internetowej masz możliwość założenia swojego indywidualnego Konta. Tylko ono sprawi, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dla Ciebie stworzyłam, zupełnie za darmo! 
 5. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą w zakresie technicznej strony prowadzenia biznesu oraz stworzenie zaufanej społeczności, którą łączy ten fantastyczny, poklikany vibe. Dlatego też, Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego Konta zależy w dużej mierze od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 6. W ramach usług, które Ci oferuję możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Regulamin uslugi subskrypcji Poklikanego Newslettera znajdziesz TUTAJ.
 7. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojej Platformy), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne. 
 9. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze stron internetowych mojej Platformy.
 10. Jeżeli zauważysz, że na mojej Platformie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@paniodklikania.pl.  
 11. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne: 
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office),
 • standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail. 

12. Moja Platforma może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

13. Platforma internetowa dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do mojej Platformy praktycznie zawsze i wszędzie! 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadcząc swoje usługi zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni. 

Rejestracja i prowadzenie Konta na mojej Platformie internetowej

 1. W ramach mojej Platformy możesz bezpłatnie założyć i zarejestrować swoje indywidualne Konto Użytkownika. 
 2. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Platformy, konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem korzystania z mojej Platformy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – po prostu napisz do mnie na adres: kontakt@paniodklikania.pl.

Proces rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

3. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego poproszę Cię o podanie następujących danych:
a) nazwa Użytkownika – jest to nazwa, która będzie identyfikować Cię na mojej Platformie,
b) imię i nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) możesz podać także dodatkowe informacje, co zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. 

4. Pamiętaj, aby podczas rejestracji zdefiniować swoje Hasło – to za jego pośrednictwem (oraz wskazanej przez siebie nazwy Użytkownika lub ) będziesz miał dostęp do swojego indywidualnego Konta na mojej Platformie.

5. Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz ode mnie potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.

6. Po dołączeniu do grona mojej poklikanej społeczności, będziesz miał możliwość uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje, widoczne w Twoim panelu Użytkownika, takie jak np. swój awatar, telefon kontaktowy czy dane Twojej firmy (pełna nazwa Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON). Możesz również dodać swoją notkę biograficzną czy adresy URL do swoich kont na portalach społecznościowych takich jak GitHub, Facebook, Twitter, LinkedIn, a także adres URL swojej strony internetowej. Pamiętaj, że masz możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawieramy za pośrednictwem mojej Platformy internetowej obowiązuje przez czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Konto Użytkownika i wysłanie prośby o usunięcie Konta za pomocą dedykowanego przycisku. Po dokonaniu powyższych czynności, Twoje Konto zostanie niezwłocznie usunięte (o czym możesz zostać poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail), wraz ze wszystkimi Twoimi danymi. Jednocześnie stracisz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na mojej Platformie, które są dostępne po zalogowaniu. 

8. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, możliwe jest ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem danych dostępowych użytych poprzednio.

9. Jako Administrator Platformy zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta w kilku przypadkach. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, których mam nadzieję nie doświadczymy. Jeżeli jednak:

a) jako Użytkownik naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) powezmę uzasadnione i wiarygodne informacje co do tego, że umieszczasz na mojej Platformie treści, które są w szczególności: 

 • nieprawdziwe, 
 • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
 • naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy innych Użytkowników,
 • naruszają moje dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy,

c) wykorzystujesz oferowane przeze mnie Produkty i świadczone usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d) naruszasz warunki licencyjne dla zakupionych Produktów i usług,

e) usuniesz adres poczty elektronicznej e-mail ze swojego Konta,

zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta.

10. O usunięciu Konta w związku z którąkolwiek z sytuacji określonych powyżej zostaniesz przeze mnie poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia Konta. W przypadku usunięcia przez Ciebie ze swojego Konta informacji kontaktowych (telefon i adres poczty elektronicznej e-mail), poinformowanie takie nie będzie jednak technicznie możliwe. 

11. W przypadku usunięcia Konta (niezależnie czy procedura usunięcia została zainicjowana przez Ciebie czy to ja usunęłam Twoje Konto w związku z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 9. powyżej), wszystkie zamieszczone przez Ciebie informacje zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również utraty dostępu do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na mojej Platformie, które są dostępne po zalogowaniu.

Płatności 

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji, a także w podsumowaniu swojego Zamówienia. 
 2. Składając zamówienie na mojej Platformie internetowej, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24, wirtualnej portmonetki PayPal, systemu płatności mobilnych Blik, systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay, systemu płatności Google Pay. 
  a) Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
  b) Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem wirtualnej portmonetki PayPal dostępnej pod adresem www.paypal.com i wykorzystywanej przez firmę PayPal Holdings Inc.,
  c) Płatności mobilne dokonywane on-line za pośrednictwem systemu Blik zintegrowanego z moją Platformą internetową dostępnego pod adresem www.blik.com, wykorzystywanego przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00 – 718 Warszawa, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000,00 PLN (w pełni opłacony), 
  d) Płatności mobilne dokonywane za pośrednictwem systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay zintegrowanego z moją Platformą internetową, które Użytkownicy mogą realizować za pomocą urządzeń Apple, takich jak: iPhone, Apple Watch, iPad oraz Mac. System Apple Pay wykorzystywany jest przez firmę Apple Inc.
  e) Płatności internetowe dokonywane on-line i w aplikacji za pośrednictwem systemu płatności Google Pay zintegrowanego z moją Platformą internetową i wykorzystywanego przez firmę Google LLC.
 3. Platforma Przelewy24 oferuje dodatkowo:
  a) możliwość płatności w ramach limitu odnawialnego, dzięki usłudze Limit P24now, w której finansowanie zapewnia Santander Consumer Bank (masz możliwość złożenia wniosku o odroczenia spłaty o 54 dni lub wniosku o rozłożenie płatności na dogodne dla Ciebie raty),
  b) możliwość odroczenia płatności dla Konsumenta o 30 dni bez dodatkowych kosztów, dzięki usłudze PayPo. W czasie odroczenia płatności możesz podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 4 wygodne dla siebie raty, bez dodatkowych weryfikacji,
  – które są dostępne dla Zamówień o wartości powyżej 300 PLN.

§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Proces składania Zamówienia przebiega w sposób następujący:
  a) wybierz interesujący Cię Produkt z mojej oferty, a następnie wypełnij Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej mojej Platformy:
 • w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, ulice, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, numer telefonu,
 • składając Zamówienie jednocześniewyrażasz zgodę na utworzenie Konta na Platformie (zostanie wysłany do Ciebie email z danymi do logowania). Założenie konta jest niezbędne do realizacji usług
 • w następnej kolejności wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób płatności – płatności realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24, wirtualnej portmonetki PayPal, płatności mobilnej za pomocą Blika, Apple Pay lub płatności za pomocą Google Pay,
 • i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny równoważny, jednoznacznie sformułowany przycisk, który informuje Cię o tym, że złożone przez Ciebie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

b) z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Produktu, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Jednocześnie zostanie utworzone Konto i to od tej chwili uzyskujesz: pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego automatycznie Hasła oraz pełny dostęp do zakupionego Produktu. Tym samym, po wykonaniu powyższych czynności, Twoje Konto jest w pełni aktywne i funkcjonalne, a Ty – w dowolnej chwili – możesz uzupełnić je o dodatkowe informacje.

2. W przypadku składania Zamówienia, którego przedmiotem są Konsultacje indywidualne on-line, Automatyzacje Newsletterowe, Audyt Newslettera wraz z wdrożeniem zmian, Audyty Strony www oraz Usługi szablonowe skorzystaj z Kalendarza rezerwacji, w którym dodatkowo wybierzesz termin rozpoczecia realizacji (datę i godzinę) interesującej Cię usługi. Pozostałe działania, o których mowa w punkcie 1. powyżej pozostają bez zmian.

3. Jeżeli złożysz Zamówienie, w ramach którego dokonasz zakupu kilku różnych Produktów stanowiących treści cyfrowe lub usługi świadczone drogą elektroniczną (w dowolnej konfiguracji), to dochodzi pomiędzy nami do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju (zobacz w Definicjach), które odpowiadają przedmiotowi danego Zamówienia.

4. Pamiętaj, że możesz dokonać rejestracji swojego Konta, złożyć Zamówienie na Platformie, zapisać się do mojego Newslettera jak i korzystać ze wszystkich oferowanych tu funkcjonalności 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. Opłaty w ramach dokonania zakupu wybranego przez Ciebie Produktu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności chyba, że skorzystasz z możliwości płatności w ramach limitu odnawialnego (Limit P24now) lub z możliwości odroczonej płatności w ramach usługi PayPo, które są oferowane przez platformę Przelewy24 i dostępne dla Zamówień o wartości powyżej 300PLN. 

6. Jeżeli w terminie 1,5 godziny od momentu złożenia Zamówienia opłata nie zostanie dokonana i zaksięgowana na moim rachunku bankowym, Twoje Zamówienie ulega anulowaniu. 

7. Na mojej Platformie internetowej mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z mojej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na stronie internetowej mojej Platformy. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych, obok informacji o obniżonej Cenie zamieszczę również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie zamieszczę również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

8. Jeżeli będziesz zalegał w płatności (np. z powodu braku uiszczenia raty), mam prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do wszystkich funkcjonalności, jakie uzyskałeś w ramach zakupionego Produktu. Twój dostęp do mojej Platformy może zostać zablokowany także w sytuacji, kiedy podasz błędne informacje dotyczące płatności.

§ 5. PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH MOJEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ

Na mojej Platformie internetowej masz możliwość zakupienia następujących Produktów:

eBook

 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu eBooka, który stanowi treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 
 2. Składając Zamówienie w moim Sklepie internetowym i dokonując zakupu Produktu (eBook), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego eBooka. 
 3. Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do eBooka otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy. 
 4. Dostęp do eBooka:
 • dostęp do eBooka będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z eBookiem, z której możesz go pobrać i zapisać na swoim dysku. 

5. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do eBooka) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

6. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do eBooka w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w § 2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

8. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Webinar

 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu Webinarów, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 
 2. Składając Zamówienie w moim Sklepie internetowym i dokonując zakupu Produktu (Webinar), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego dostępu do Webinaru. 
 3. Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Webinaru otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że skorzystałeś z: 
 • płatności w ramach limitu odnawialnego (Limit P24now) lub
 • odroczenia płatności dla Konsumenta o 30 dni bez dodatkowych kosztów,

 – wtedy dostęp do Webinaru otrzymasz dopiero w momencie, kiedy Limit P24now otrzyma informację z banku o pozytywnej decyzji kredytowej lub kiedy PayPo opłaci Twoje Zamówienie w moim Sklepie internetowym.

4. Dostęp do Webinaru będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z Webinarem (pamiętaj jedynie, aby być zalogowanym na Platformie).

5. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do Webinaru) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

6. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Webinaru w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w §2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

8. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Kursy on-line

 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu Kursów on-line, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 
 2. Składając Zamówienie w moim Sklepie internetowym i dokonując zakupu Produktu (Kurs on-line), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego dostępu do Kursu on-line. 
 3. Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Kursu on-line otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że skorzystałeś z: 
 • płatności w ramach limitu odnawialnego (Limit P24now) lub
 • odroczenia płatności dla Konsumenta o 30 dni bez dodatkowych kosztów,

 – wtedy dostęp do Kursu on-line otrzymasz dopiero w momencie, kiedy Limit P24now otrzyma informację z banku o pozytywnej decyzji kredytowej lub kiedy PayPo opłaci Twoje Zamówienie w moim Sklepie internetowym.

4. Dostęp do Kursu on-line będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z zakupionym przez Ciebie Kursem on-line (pamiętaj jedynie, aby być zalogowanym na Platformie).

5. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do Kursu on-line) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

6. Dostęp do Kursu on-line może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z harmonogramem danego Kursu on-line i terminami wskazanymi w opisie danego Produktu. 

7. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Kursu on-line w sytuacji, kiedy nie spełniasz określone w §2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

8. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

9. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Konsultacje indywidualne on-line

 1. Konsultacje indywidualne on-line to najbardziej spersonalizowane usługi w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jakie dla Ciebie stworzyłam. Konsultacja indywidualna on-line składa się z trzech etapów: 
  • mojego przygotowania do Konsultacji, które obejmuje research Twojego przypadku na podstawie otrzymanych od Ciebie odpowiedzi w ankiecie, 
  • Konsultacji indywidualnej on-line (lub cyklu konsultacji) – to Nasze spotkanie online, którego czas trwania każdorazowo oznaczam przy produkcie,
  • przesłania nagrania Konsultacji w formie nagrania wideo.
 2. Na mojej Platformie udostępniam Ci możliwość skorzystania z Kalendarza rezerwacji (wykorzystywana przeze mnie wtyczka Amelia jest zintegrowana z Kalendarzem Google), która umożliwi Ci wyszukanie dostępnych terminów i godzin Konsultacji indywidualnych on-line.
 3. Rezerwując termin i godzinę Konsultacji indywidualnych on-line składasz Zamówienie na mojej Platformie i w ramach zawartej w ten sposób Umowy (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), dostarczam Ci usługę w postaci zakupionych Konsultacji indywidualnych on-line. Usługa ta zostanie zrealizowana zgodnie z terminem określonym w Umowie.
 4. Po dokonaniu rezerwacji terminu i godziny Konsultacji indywidualnych on-line, Twoje Zamówienie trafia do mojego kalendarza. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz ode mnie link do Naszego spotkania on-line oraz ankietę do wypełnienia (ankietę otrzymasz w formie formularza elektronicznego).
 5. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym udziału w Konsultacjach indywidualnych on-line jest wypełnienie i odesłanie ankiety, o której mowa w punkcie 4. powyżej, najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem Konsultacji. Wspomniana ankieta zostanie do Ciebie wysłana automatycznie, zaraz po tym, jak zatwierdzę Twój termin Konsultacji. Ankieta umożliwia mi przygotowanie się do Konsultacji indywidualnych on-line i – mam nadzieję – pozwoli mi zrealizować usługę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. W przypadku nie otrzymania ankiety w ciągu 24 h od otrzymania potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku jakichkolwiek problemów z jej wypełnieniem – napisz do mnie na adres e-mail: kontakt@paniodklikania.pl.
 6. Konsultacje indywidualne on-line odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Meet. W dniu i godzinie umówionych Konsultacji on-line, po prostu wejdź w link do Naszego spotkania on-line.
 7. Po zakończeniu Konsultacji indywidualnych on-line, prześlę Ci zapis Naszego spotkania w formie wideo – dzięki temu zawsze będziesz mógł wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy (dostęp do Naszej Konsultacji indywidualnej on-line otrzymasz bezterminowo). 
 8. Po zawarciu Umowy zmiana terminu Konsultacji indywidualnych on-line nie jest możliwa chyba, że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy co innego.
 9. Usługa Konsultacji indywidualnych on-line ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Konsultacji indywidualnych on-line i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.
 10. W przypadku, gdyby czas trwania Naszych Konsultacji indywidualnych on-line miał się przedłużyć, i zarówno ja, jak i Ty wyrazimy swoją dyspozycyjność w czasie następującym bezpośrednio po umówionym terminie i godzinie Twoich Konsultacji oraz chęć przedłużenia czasu trwania Konsultacji, istnieje możliwość zawarcia dodatkowej Umowy podczas Naszego spotkania on-line, z wykorzystaniem platformy Google Meet. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostaniesz ponownie poproszony o akceptację mojego Regulaminu oraz potwierdzenie, że wiesz, że Zamówienie złożone w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Całkowity koszt takich dodatkowych Konsultacji indywidualnych on-line będzie zależał od czasu, o jaki Konsultacje zostaną przedłużone i będzie obliczony proporcjonalnie do przedłużonego czasu Konsultacji, za każde rozpoczęte 15 minut, według stawki obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.  
 11. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Konsultacji indywidualnych on-line przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 12. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Automatyzacje Newsletterowe

Pakiet startowy

Automatyzacja powitalna

Automatyzacja posprzedażowa

 1. Wszystkie usługi związane z Automatyzacjami Newsletterowymi składają się z kilku etapów. Szczegółowy zakres moich działań, jakie podejmuję w ramach poszczególnych etapów danej Automatyzacji Newsletterowej znajduje się w opisie Produktu, który znajdziesz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej mojej Platformy.
 2. Do konsultacji on-line, które odbywają się w związku z zamówioną przez Ciebie usługą Automatyzacji Newsletterowych (dotyczy Automatyzacji powitalnej, posprzedażowej ) stosuje się te same zasady, co do Konsultacji indywidualnych on-line.
 3. Po zakończeniu konsultacji on-line, które odbywają się w związku z zamówioną przez Ciebie usługą Automatyzacji Newsletterowych (dotyczy Automatyzacji powitalnej, posprzedażowej i aktywizującej) masz 7 dni na dostarczenie mi materiałów i danych (dane do logowania do konta, zdjęcia, teksty oraz pozostałe elementy, które omówimy podczas Naszego spotkania on-line), niezbędnych do zakończenia działań i wdrożenia dla Ciebie zamówionej Automatyzacji Newsletterowej. 
 4. Pamiętaj, że do wykonania usługi związanej z wybraną przez Ciebie Automatyzacją Newsletterową niezbędne jest Twoje współdziałanie. Jeżeli w ciągu 7 dni, bez podania przyczyny, nie dostarczysz mi materiałów i danych, o których mowa w punkcie 3. powyżej, zamówiona przez Ciebie usługa nie będzie mogła zostać wykonana. W takiej sytuacji, zostaniesz przeze mnie wezwany do dostarczenia materiałów i danych. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegam sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy, informując Cię o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji rozliczymy się proporcjonalnie do zrealizowanych przeze mnie prac podjętych w ramach poszczególnych etapów.
 5. Wdrożenie zamówionej Automatyzacji Newsletterowej następuje do 7 dni roboczych, od momentu przekazania mi materiałów i danych, o których mowa w punkcie 3. powyżej.
 6. W ramach Pakietu startowego przeprowadzam mini-szkolenie z zakresu obsługi programu służącego do wysyłki newslettera. Mini-szkolenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest nagrywane, a dostęp do nagrania otrzymujesz bezterminowo.
 7. Po zawarciu Umowy zmiana terminu realizacji wybranej Automatyzacji Newsletterowej nie jest możliwa chyba, że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy co innego.
 8. Usługa Automatyzacji Newsletterowych ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Automatyzacji Newsletterowej i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.
 9. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Automatyzacji Newsletterowej przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 10. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Audyt Newslettera wraz z wdrożenie zmian, Kompletny Audyt strony www, Audyt wdrożenia prawnego, Audyt strategiczny – zwane Audytami

 1. Usługi związane z przeprowadzeniem Audytów wraz z wdrożeniem zmian składają się z kilku etapów. Szczegółowy zakres działań, jakie podejmuję w ramach poszczególnych etapów Audytów wraz z wdrożeniem zmian znajduje się w opisie Produktu, który znajdziesz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej mojej Platformy.
 2. Przed przystąpieniem do Audytu zostaniesz poproszony o przekazanie mi danych dostępowych.  Masz na to 7 dni od momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w § 4. punkt 1. powyżej, będącej potwierdzeniem zawarcia Umowy.
 3. Po przeprowadzeniu Audytu otrzymujesz ode mnie plik z podsumowaniem (wyniki Audytu) w formacie .PDF, a następie masz 7 dni na zapoznanie się z moimi uwagami. Jeżeli w tym czasie nie zgłosisz żadnych uwag lub potwierdzisz, że akceptujesz proponowane przeze mnie zmiany – przystępuję do dalszych prac i rozpoczynam wdrażanie zmian. Na tym etapie mogę poprosić Cię o inne konieczne dostępy.
 4. Usługa Audytu wraz z wdrożeniem zmian ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Audytu wraz z wdrożeniem zmian i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.
 5. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Audytu  wraz z wdrożeniem zmian przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Usługi indywidualne

 1. Usługi indywidualne są związane ze stworzeniem dla Ciebie strony internetowej, platformy kursowej, sklepu internetowego, serwisu internetowego czy po prostu wyjątkowej strony wizytówkowej. Istnieje również możliwość stworzenia dla Ciebie dedykowanej aplikacji z opcją udostępnienia do Google Play lub App Store, bądź innej aplikacji dedykowanej (np. bazodanowej wewnętrznej).
 2. W przypadku chęci skorzystania z Usług indywidualnych, napisz do mnie wiadomość:
  • z wykorzystaniem Formularza kontaktowego dostępnego na mojej Platformie,
  • lub prześlij mi wiadomość e-mail na adres: kontakt@paniodklikania.pl

oraz wskaż:

 • jaka usługa Cię interesuje, 
 • czy masz już pomysł na to, co mam dla Ciebie wykonać,
 • inne istotne dla Ciebie informacje i wytyczne (możesz np. wysłać mi specyfikację techniczną, rysunki poglądowe, motywy, które Ci się podobają itd.).

3. Jeżeli będę potrzebowała jeszcze jakichś informacji – zwrócę się do Ciebie o ich podanie, jeżeli nie – przygotuję dla Ciebie wstępną wycenę Twojej Usługi indywidualnej. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich szczegółów Twojej Usługi indywidualnej, przedstawiam Ci szczegółową ofertę wraz z ostateczną wyceną Usługi indywidualnej oraz przesyłam Ci Umowę współpracy.

4. W przypadku akceptacji warunków Naszej współpracy podpisujemy Umowę współpracy, o której mowa w punkcie 3. powyżej (umowa jest zawierana poza Platformą).

Usługi szablonowe (stworzenie Twojej strony internetowej według wybranego motywu)

 1. Usługi szablonowe są związane ze złożeniem Zamówienia i dokonaniem zakupu motywu gotowej strony internetowej w kilku wariantach zróżnicowanych pod względem funkcjonalności strony internetowej.
 2. Szczegółowy zakres działań, jakie podejmuję w ramach realizacji Usługi szablonowej znajduje się w opisie Produktu, który znajdziesz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej mojej Platformy. 
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni Usługi szablonowej przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy. 
 4. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na mojej Platformie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
 • Amelia [wtyczka WordPress.org, zainstalowana na serwerze Administratora],
 • Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • TikTok [administrator: TikTok Technology Limited z siedzibą w Irlandii],
 • YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA, Google LLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • Messenger [administrator cookies: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • MailerLite [administrator: UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie],
 • Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • Przelewy24 [administrator cookies: PayPro S.A. z siedzibą w Polsce],
 • PayPal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu],
 • Apple Pay [administrator cookies: Apple Inc. z siedzibą w USA],
 • Google Pay [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • PayPo [administrator cookies: PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce],
 • Limit P24now [administrator cookies: PayPro S.A. z siedzibą w Polsce],
 • Blik [administrator cookies: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą Polsce],
 • Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

2. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej mojej Platformy. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

3. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W mojej Polityce Plików Cookies odsyłam do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje. 

4. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików Cookies.

§ 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Moja Platforma internetowa korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics oraz Piksel Facebook, na co – jako Użytkownik mojej Platformy – możesz wyrazić zgodę lub nie.
 2. Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz ze stron internetowych mojej Platformy internetowej. 
 3. Nie ma problemu, abyś samodzielnie korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej dostosował swoje ciasteczkowe preferencje określając warunki przechowywania plików Cookies i uzyskiwania dostępu przez nie do Twojego Urządzenia. Możesz to także zrobić za pomocą konfiguracji usługi albo bezpośrednio z poziomu pojawiającego się przy każdych pierwszych odwiedzinach alertu pop-up.  Określenie ustawień dotyczących wykorzystywania ciasteczek oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub ograniczyć zapisywanie ciasteczek do ich określonych rodzajów, czyli po prostu skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności mojej Platformy. 
 4. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies. 

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH LUB TREŚCI CYFROWYCH (NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)

 1. Jako Administrator zobowiązuję się do dostarczenia Tobie, jako Kupującemu, Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponoszę względem Ciebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Ci Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
 2. Jeżeli stwierdzisz, że dostarczony Produkt ma wadę jesteś zobowiązany do tego, aby mnie o tym poinformować, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: Pani od Klikania Klaudia Łapa, ul. Dworcowa 4a, 62-020 Swarzędz
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@paniodklikania.pl,

4. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej): 

 • Twoje dane (imię i nazwisko),
 • adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 • opis stwierdzonej wady Produktu (nie otrzymałeś zakupionego Produktu, niezgodność Produktu z zapowiedzą udostępnioną w social mediach)
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny (Konsument) (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) , który udostępniam na stronie internetowej mojej Platformy. 

5. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

7. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

8. Jako Administrator odpowiadam z tytułu braku zgodności Produktu (treści cyfrowej) z Umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia Tobie – jako Kupującemu – Produktu (treści cyfrowej).

9. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.

10. W przypadku Treści Cyfrowych:

a)dostarczanych jednorazowo lub w częściach — ponoszę odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b)dostarczanych w sposób ciągły — ponoszę odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 

11. W przypadku, gdy dostarczam Ci Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

12. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta możesz żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

13. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów ode mnie, mogę odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową. 

14. Treści Cyfrowe powinnam doprowadzić do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której zostałam został poinformowana przez Konsumenta lub PNPK (czyli Ciebie) o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

15. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca, czyli ja.

16. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)odmówiłam Ci doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową,

b)Nie doprowadziłam Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

c)brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że próbowałam doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową;

d)brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków reklamacyjnych,

e)z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzę Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

17. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 

18. Jestem zobowiązana zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

19. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

20. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Administrator zobowiązuję się również do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: Pani od Klikania Klaudia Łapa, ul. Dworcowa 4a, 62-020 Swarzędz
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@paniodklikania.pl.

3. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej): 

 • Twoje dane (imię i nazwisko),
 • adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 • opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta, problem z wygenerowaniem Certyfikatu),
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot części płatności).

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny (Konsument) (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) , który udostępniam na stronie internetowej mojej Platformy. 

4. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

7. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.

8. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  f) szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
  h) w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:
 • drogą pocztową na adres: Pani od Klikania Klaudia Łapa, ul. Dworcowa 4a, 62-020 Swarzędz
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@paniodklikania.pl,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Każdy Użytkownik mojej Platformy internetowej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków licencyjnych dla zakupionych przez niego Produktów. 
 2. Pamiętaj, że jako Użytkownik masz prawo do tego, aby korzystać z zakupionych Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest: 
 • udostępnianie zakupionych Produktów jakimkolwiek innym osobom,
 • udostępnianie danych do swojego Konta jakimkolwiek innym osobom,
 • dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

3. Licencja, jakiej Ci udzielam nie obejmuje również prawa do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotniania Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 • wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości Produktu,
 • zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

§ 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Decydując się na korzystanie z mojej Platformy internetowej, a zwłaszcza z mojego Sklepu internetowego, Bloga oraz wszystkich pozostałych funkcjonalności strony internetowej dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl – co też oświadczasz poprzez akceptację mojego Regulaminu udzielasz mi licencji na wykorzystanie zamieszczonych przez Ciebie zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych, wpisów, opinii i innych materiałów dla potrzeb mojej Platformy internetowej. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, a dodatkowo udzielana jest przez Ciebie na czas nieoznaczony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji – a w szczególności te, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288), nie wyłączając wykorzystania udostępnianych przez Ciebie materiałów dla celów marketingu, promocji i reklamy mojej Platformy internetowej.
 2. Zamieszczając na stronach internetowych mojej Platformy, Sklepu internetowego lub Bloga jakiekolwiek materiały, o których mowa powyżej oświadczasz, że posiadasz do nich wszelkie prawa, w tym prawo do rozporządzania tymi utworami bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności nie naruszając ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie internetowej mojej Platformy, Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.paniodkikania.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego poklikanego Newslettera, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 4. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 • kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik, 
 • kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 • dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
 • udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na stronie internetowej mojej Platformy, Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.paniodklikania.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego poklikanego Newslettera, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

5. Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

6. Nie możesz odsprzedawać zakupionych Produktów ani tworzyć na ich podstawie lub na podstawie jakichkolwiek udostępnianych przeze mnie treści własnych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

7. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
 • dokonując rejestracji swojego Konta, składając Zamówienie na wybrany przez Ciebie Produkt, umawiając termin Konsultacji indywidualnej on-line, komentując wpisy zamieszczone na moim Blogu czy zapisując się do mojego poklikanego Newslettera – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
 • wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 • w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • powierzam Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie byłabym w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca systemu płatności internetowych, dostawca oprogramowania służącego do wysyłki mojego poklikanego Newslettera, biuro rachunkowe czy kancelaria prawna; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • korzystam z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google oraz z narzędzia Piksel Facebook, które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na mojej Platformie – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 • zapewniam Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media,
 • w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Platformy internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Nie ponoszę odpowiedzialności za:
  a) ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
  b) szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
  c) korzystanie przez Użytkownika z mojej Platformy internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
 2. Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:
  a) o charakterze bezprawnym,
  b) które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
  c) naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 15. OPINIE

 1. Na swojej Platformie udostępniam Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a)bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
  b)na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  c)wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  d)naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  e)przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.

5. W każdej chwili mogę dokonać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mojej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać wszystkie moje Produkty i świadczone usługi do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
  a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach mojej Platformy.
  3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Platformy informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli posiadasz Konto na mojej Platformie albo zostałeś subskrybentem mojego poklikanego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail.
  4. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  5. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  6. Spokojnie, pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Kupującego – przed wprowadzeniem tychże zmian.
  7. Mam nadzieję, że w toku Naszej współpracy i całej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 1. Regulamin korzystania z e-Voucherów,
 2. Polityka prywatności,
 3. Polityka Plików Cookies.
 4. Regulamin Newslettera

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

POBIERZ REGULAMIN W FORMIE PDF